MENU...

Regulamin


Regulamin korzystania z usługi "Pakiet RODO"

Postanowienia ogólne
1.    Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do zakupu produktu "Pakiet RODO" oferowanego przez firmę 4B sp. z o.o. (zwana dalej 4B) z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5d/87, 31-223, Kraków, NIP: 6762470090, REGON: 122982939, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485534, o kapitale zakładowym 20 000 zł
2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 31.10.2018 r.
3.    Produkt można zamówić wysyłając zgłoszenie pod adres: kontakt@4b.net.pl lub telefonicznie pod numerem 691 281 107.
4.    Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywa się po wcześniejszym opłacaniu proformy wystawionej przez 4B
5.    Pakiet RODO, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, składa się z następujących pozycji:
a.    Instrukcja wdrożenia RODO
b.    Wzór polityki bezpieczeństwa danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym
c.    Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa: Wzór wykazu zbiorów danych osobowych
d.    Załącznik nr 2 do Polityki: Wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
e.    Załącznik nr 3 do Polityki: Wykaz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych
f.    Załącznik nr 4 do Polityki: Wzory Upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o poufności
g.    Załącznik nr 5 do Polityki: Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
h.    Załącznik nr 6 do Polityki: Arkusz oceny naruszenia ochrony danych osobowych
i.    Załącznik nr 7 do Polityki: Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
j.    Załącznik nr 8 do Polityki: Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
k.    Załącznik nr 9 do Polityki: Ewidencja osób upoważnionych
l.    Wzór Regulaminu ochrony danych osobowych
m.    Wzór Polityki zarządzania ryzykiem
n.    Załącznik nr 1 do Polityki zarządzania ryzykiem: arkusz szacowania ryzyka
o.    Formularz nadzoru nad oryginałem dokumentu
p.    Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
q.    Wzory klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych spełniających obowiązki informacyjne
r.    Materiały instruktażowe dla pracowników
6.   Materiały o których mowa w pkt. 5 lit. a - r są chronione przez prawo autorskie. Materiały te są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego podmiotu zakupującego produkt (zwanego dalej "Użytkownikiem"). Wykorzystywanie materiałów bez zgody 4B dla potrzeb innych podmiotów jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu a także może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).
7.    Pakiet RODO przeznaczony jest dla organizacji:
a.    zatrudniających maksymalnie do 10 osób, oraz
b.    których główna działalność nie polega na przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych o których mowa w art. 9 RODO (w szczególności danych o stanie zdrowia) oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO
8.    4B nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli użytkownik nie zastosuje się do zasad i wytycznych, o których mowa w pkt. 7 oraz pkt. 5 lit. a,t,u.
9.    4B nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się przez Użytkownika do instrukcji i zaleceń określonych w produkcie. Całkowita odpowiedzialność 4B ograniczona jest do kwoty faktycznie otrzymanego wynagrodzenia.
10.    Reklamacje związane ze świadczonymi przez 4B usługami można zgłaszać pod adres: kontakt@4b.net.pl . 4B ustosunkowuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.
11.    Po otrzymaniu przedmiotu zamówienia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu.
12.    Zak azane jest przesyłanie przez Użytkownika oraz jego pracowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
13.   W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, 4B przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz ich przedstawicieli. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące osobom prawa zostały opisane w Polityce prywatności.

14. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich do rozstrzygnięcia sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji.

Pakiet Rozszerzony
15.    W przypadku zakupu Pakietu Rozszerzonego, Użytkownikowi poza otrzymaniem Pakietu RODO przydzielany jest dedykowany adres e-mail, pod który pracownicy Użytkownika mogą kierować wszelkie zapytania związane z wdrożeniem zakupionego produktu w organizacji, z zastrzeżeniem pkt. 16.
16.    Zapytania, o których mowa w pkt. 15 mogą dotyczyć tylko i wyłącznie spraw związanych z wdrażaniem zakupionego produktu.
17.    Pytania można kierować na adres e-mail w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania produktu.
18.    4B zobowiązuje się odpowiedzieć na przesłane zapytania niezwłocznie, jednakże nie później niż 5 dni roboczych od ich otrzymania.
19.    Użytkownikowi w ramach Pakietu Rozszerzonego (lub w przypadku zakupienia Pakietu Premium) przysługują 2h konsultacji e-mail, tzn. czas przeznaczany przez pracowników 4B na odpowiedź Użytkownikom i ich pracownikom nie może przekroczyć 2h.


Pakiet Premium
20.    W przypadku zamówienia przez użytkownika Pakietu Premium, Użytkownikowi poza otrzymaniem Pakietu RODO przydzielany jest dedykowany adres e-mail oraz numer telefonu, pod którym pracownicy użytkownika mogą zadawać pytania dotyczące zakupionego produktu, z zastrzeżeniem pkt. 21.
21.    Zapytania, o których mowa w pkt. 20 mogą dotyczyć tylko i wyłącznie spraw związanych z wdrażaniem zakupionego produktu.
22.    Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z pomocy e-mail są analogiczne do Pakietu Rozszerzonego i zostały określone w pkt. 15 - 19
23.    Pytania pod wskazanym numerem telefonu można zadawać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania produktu.
24.    Użytkownikowi w ramach Pakietu Premium przysługuje do 2h konsultacji pod wskazanym numerem telefonu.

Minimalne wymagania techniczne:
25.    Komputer, smartphone lub inne urządzenie z systemem operacyjnym z zainstalowaną przeglądarką internetową
26.    Połączenie z Internetem
27.    Program pocztowy
28.    Pakiet Microsoft Office 2010 lub nowszy (Word, Excel)

4B sp. z o.o.     
ul. Pachońskiego 5d/87    
31-223, Kraków
tel. +48 691 281 107  
mail:
kontakt@4b.net.pl


NIP: 6762470090   
REGON: 122982939   
KRS: 0000485534  

Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł 

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i realizacją projektów z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO, tworzymy wymaganą dokumentację i procedury, nasi pracownicy mogą także realizować zadania jako Inspektorzy Ochrony Danych, kompleksowo zajmując się ochroną danych w danej organizacji. Udostępniamy także usługę pozwalającą samodzielnie wdrożyć RODO w Państwa organizacji.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)