Polityka prywatności


Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest 4 B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5d/87, NIP: 6762470090, REGON: 122982939, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485534, Kapitał Zakładowy: 20 000 zł

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?
4B jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
  • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych ? podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
* - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?
Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

  • Dane osobowe kandydatów do pracy
Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie 4B. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

  • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli
Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające 4B w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie 4B. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz uzasadniony interes administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów (pracowników) będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych oraz realizacji zawartych z kontrahentami umów (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami). Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa / do czasu ustania roszczeń. Dane, których okresy przechowywania zostały określone na podstawie przepisów prawa (w szczególności przepisy księgowe) będą przechowywane zgodnie z tymi okresami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z 4B oraz realizacji łączących strony umów.

  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie 4B. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
W procesach przetwarzania danych osobowych 4B nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez 4B także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.
Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez 4B moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • w stosownym przypadku wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)


Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

4B sp. z o.o. ,Ul. Pachońskiego 5d/87, 31-223, Kraków

Adres e-mail: biuro@4b.net.pl

Informacje dotyczące plików cookie
Serwis 4b.net.pl korzysta z plików cookie dla celów analitycznych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez 4B plików cookie, zobowiązany jest do zmodyfikowania ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczono odniesienia do instrukcji zarządzania ustawieniami plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox
Chrome
Internet Explorer

4B korzysta z usług następujących zewnętrznych podmiotów, których pliki cookie mogą być wykorzystywane na stronie 4b.net.pl: Google Analytics (Cele analityczne). Istnieje możliwość dezaktywacji kodów Google Analytics w tym miejscu.