Polityka prywatnościKto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest 4 B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5d/87, NIP: 6762470090, REGON: 122982939, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485534, Kapitał Zakładowy: 20 000 zł


Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?


4B jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

·       Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)

·       Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych - podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))

  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

* - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.


Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

 

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

·       Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

o   w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

o   w sytuacji, gdy proces rekrutacyjny dotyczy zawarcia umowy o pracę, w celu realizacji ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

o   dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w szczególności oceny kandydatów do pracy, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

o   w pozostałym zakresie na podstawie zgody – o ile zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

·       Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie 4B.

·       Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

·       Przekazywanie danych poza EOG: Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których administrator będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

·       Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

·       Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane w celu:

o   realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

o   wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

o   ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

o   w przypadku, w którym została wyrażona zgoda na przesyłanie informacji handlowych, również w celu przedstawienia oferty, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach wysyłania informacji handlowych wykorzystywane mogą być telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer).

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów:

o   kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

o   wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

o   ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

o   w przypadku, w którym została wyrażona zgoda na przesyłanie informacji handlowych, również w celu przedstawienia oferty, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach wysyłania informacji handlowych wykorzystywane mogą być telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer).

·       Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające administratora w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).

·       Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

·       Przekazywanie danych poza EOG: Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których administrator będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

·       Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z administratorem oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

·       Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę, a w przypadkach, gdy wyrażona została zgoda na przesyłanie informacji handlowych, również w celu przedstawienia oferty, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach wysyłania informacji handlowych wykorzystywane mogą być telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer).

·       Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie administratora.

·       Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.

·       Przekazywanie danych poza EOG: Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których administrator będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

·       Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez 4B moich danych osobowych?


Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • w stosownym przypadku wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:


Dane kontaktowe administratora danych:

4B sp. z o.o., ul. Pachońskiego 5d/87, 31-223, Kraków

Adres e-mail: kontakt@4b.net.pl